Druki na zakończenie robót budowlanych

Tryb pozwolenia na użytkowanie:
Po wykonaniu wszystkich robót:

wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie
oświadczenie inwestora o braku sprzeciwu lub uwag
oświadczenie kierownika budowy
potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy

Przed wykonaniem wszystkich robót:
wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu bud.
oświadczenie inwestora o braku sprzeciwu lub uwag
oświadcznie kierownika budowy
zawiadomienie inwestora o zakończeniu robót budowlanych, prowadzonych po przystąpieniu do użytkowania na podstawie pozwolenia na użytkowanie
potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy

Tryb zawiadomienia:
zawiadomienie o zakończeniu budowy
oświadczenie kierownika budowy
potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy
zawiadomienie o zmianie kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego
informacja dla inwestorów zgłaszających do inspekcji ochrony środowiska zamiar przystąpienia do użytkowania obiektów budowlanych lub instalacji