Druki formularzy

 • Druki na ropoczęcie robót budowlanych

  zawiadomienie
  oświadczenie kierownika budowy
  oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
 • Druki na zakończenie robót budowlanych

  Tryb pozwolenia na użytkowanie:
  Po wykonaniu wszystkich robót:

  wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie
  oświadczenie inwestora o braku sprzeciwu lub uwag
  oświadczenie kierownika budowy
  potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy

  Przed wykonaniem wszystkich robót:
  wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu bud.
  oświadczenie inwestora o braku sprzeciwu lub uwag
  oświadcznie kierownika budowy
  zawiadomienie inwestora o zakończeniu robót budowlanych, prowadzonych po przystąpieniu do użytkowania na podstawie pozwolenia na użytkowanie
  potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy

  Tryb zawiadomienia:
  zawiadomienie o zakończeniu budowy
  oświadczenie kierownika budowy
  potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy
  zawiadomienie o zmianie kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego
  informacja dla inwestorów zgłaszających do inspekcji ochrony środowiska zamiar przystąpienia do użytkowania obiektów budowlanych lub instalacji